Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Thay đổi tư duy, cách làm việc trong triển khai cải cách thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:36, Thứ Ba, 26-12-2023

 

Thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương cần thay đổi tư duy, cách làm việc và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách thủ tục hành chính.

 

Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các địa phương, đơn vị tập trung đề xuất cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục trình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH