Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:57, Thứ Tư, 1-11-2023

Thực hiện Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 13/10/2023 của Đoàn kiểm tra CCHC huyện Vĩnh Linh về kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023. UBND xã Kim Thạch ban hành báo cáo số 90/BC-UBND ngày 16/10/2023 về khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kiểm tra. Tại báo cáo nêu rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC mà UBND xã đã gặp phải trong 9 tháng đầu năm 2023. Qua đó, UBND xã cũng đã đưa ra các giải pháp khắc phục trong 3 tháng cuối năm 2023 như sau:

 

 

- Thường xuyên rà soát và hệ thống lại các chỉ tiêu theo Nghị quyết 01-NQ/TU, Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và các Kế hoạch liên quan công tác Cải cách hành chính giai đoạn của tỉnh, huyện và Kế hoạch CCHC hàng năm của đơn vị đảm bảo thực hiện đúng theo lộ trình mà các cấp đã đề ra.

 

- Ban hành văn bản triển khai thực hiện cam kết cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC của đơn vị, PAR INDEX, PAPI, SIPAS với Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện.

 

- Trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích người dân thanh toán trực tuyến, tham gia thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

 

- Tiếp tục đẩy mạnh tỉ lệ hồ sơ online (DVCTT); tỉ lệ thanh toán trực tuyến.

 

- Bổ sung quy định công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo Quyết định số 30/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh vào quy chế làm việc và quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị.

 

- Tổ chức ít nhất 02 cuộc đối thoại của lãnh đạo UBND xã với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã hàng năm.

 

- Đẩy mạnh việc ký số và xử lý văn bản điện tử đúng quy trình trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

 

- Đa dạng hình thức tuyên truyền cải cách hành chính. Đề xuất các sáng kiến CCHC, tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” của huyện.

 

- Đôn đốc thực hiện giải ngân đảm bảo đến ngày 15/12/2023 đạt ít nhất 80% tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm.

 

- Thường xuyên cập nhật và đối soát thông tin CBCC trên hệ thống quản lý CBCC-VC của tỉnh.

 

- Đề nghị sắp xếp, bố trí CBCC dôi dư; đề xuất tinh giản biên chế đối với những vị trí CBCC dôi dư đảm bảo đến ngày 31/12/2023 bố trí CBCC đúng quy định.

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH