Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:4, Thứ Tư, 1-11-2023

Tại tỉnh Quảng Trị, qua hơn 2 tháng thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trên địa bàn vẫn thuộc nhóm thấp nhất trên toàn quốc. Trong đó, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” chiếm 18,2%. Còn tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” chiếm 7,2%.

 

 

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4724/UBND-NC ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban ngành liên quan, nhất là Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Hàng tuần, hàng tháng có báo cáo, đánh giá, thông báo kết quả thực hiện dịch vụ công liên thông đối với từng UBND cấp xã; kịp thời biểu dương các đơn vị có kết quả thực hiện chuyển biến tích cực; đồng thời đôn đốc, chấn chỉnh đối với các đơn vị có kết quả thực hiện còn thấp, không có chuyển biến; gắn kết quả thực hiện vào việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và thi đua, khen thưởng cuối năm.

UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói chung và dịch vụ công liên thông nói riêng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong việc tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Nguồn Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

 

CÁC TIN KHÁC

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH