Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 15/01/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Kim Thạch năm 2023; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND xã Kim Thạch về tự kiểm tra CCHC 5 tháng đầu năm 2023.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:50, Thứ Ba, 26-12-2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 15/01/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Kim Thạch năm 2023; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND xã Kim Thạch về tự kiểm tra CCHC 5 tháng đầu năm 2023.

Sau khi được kiểm tra và giám sát tại buổi tự kiểm tra CCHC 5 tháng đầu năm năm 2023, UBND xã đã ban hành báo cáo số 40 ngày 09/6/2023 về khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau tự kiểm tra CCHC.

UBND xã ban hành báo cáo số 116 ngày 15/12/2023 về kết quả sau khắc phục hạn chế, thiếu sót như sau:

1.Việc niêm yết công khai TTHC, chế độ thông tin báo cáo TTHC: Đã đăng tải trên trang điện tử Quyết định số 185 ngày 26/10/2023 về công khai danh mục TTHC cấp xã.

2. Hồ sơ DVCTT: Đẩy mạnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ DVCTT đạt tỷ lệ >50%.

3. Ký số và xử lý văn bản: Đã đẩy mạnh việc ký số của lãnh đạo, cá nhân trên hệ thống QLVB và HSCV đảm bảo đúng quy trình.

4. Hồ sơ thanh toán trực tuyến: Đẩy mạnh hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến, đạt tỷ lệ >16%.

5. Mức độ tuyên truyền CCHC: UBND xã đã tổ chức Toạ đàm công tác CCHC vào ngày 02/11/2023

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO Tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023 (26/12/2023)
Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023. (26/12/2023)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” (26/12/2023)
Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023 (01/11/2023)
Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông (01/11/2023)
Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023 (01/11/2023)
BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023 (26/12/2023)
QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (06/11/2023)
Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023 (26/12/2023)
Tăng cường CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân (26/12/2023)

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH