Xem chi tiết bài viết - Xã Kim Thạch - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

CÔNG KHAI CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ NGƯỜI DÂN TIỆN TRA CỨU CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:42, Thứ Hai, 15-1-2024

 

Thực hiện Công văn số 02 ngày 03/01/2024 của UBND xã Kim Thạch V/v công khai các đường dẫn để người dân tiện tra cứu các dịch vụ công trực tuyến (có phụ lục đính kèm) như sau:Thực hiện Công văn số 02 ngày 03/01/2024 của UBND xã Kim Thạch V/v công khai các đường dẫn để người dân tiện tra cứu các dịch vụ công trực tuyến (có phụ lục đính kèm) như sau:

 

KÍCH VÀO ĐƯỜNG LINK NÀY

/documents/39955/0/Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c.docx/e2cb4208-f27b-09f1-3255-6529f0bef556?t=1705289960002

CÁC TIN KHÁC
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 15/01/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Kim Thạch năm 2023; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND xã Kim Thạch về tự kiểm tra CCHC 5 tháng đầu năm 2023. (26/12/2023)
THÔNG BÁO Tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023 (26/12/2023)
Thực hiện công văn số 1903 ngày 31/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về V/v tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023. (26/12/2023)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” (26/12/2023)
Tuyên truyền nội dung kết quả tọa đàm 30.10.2023 (01/11/2023)
Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông (01/11/2023)
Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10/2023 (01/11/2023)
BÁO CÁO Kết quả Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn năm 2023 (26/12/2023)
QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (06/11/2023)
Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023 (26/12/2023)

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH